Arctic Geoinvest on innovaatiotoiminnan ja alueellisen kehittämisen edistäjä, toteuttaja ja välittäjä.

Arctic Geoinvest täydentää Suomen innovaatiokeskusverkostoa

Toimintamme ytimessä ovat yritys- ja tutkimustoiminnan yhdistäminen ja erilaisten pilotointimahdollisuuksien sekä kansainvälisen liiketoiminnan mahdollistaminen.

Olemme keskeisessä roolissa verkostoijana, toimialasta ja organisaatiotyypistä riippumatta. Tehtävämme on tunnistaa yritysten tarpeet ja tutkimuslaitosten tarjoamat mahdollisuudet, fasilitoida verkostoja sekä tiivistää vuoropuhelua yritysten ja tutkimustoimijoiden kanssa.

Huippuluokan tutkimusosaaminen ja toimintaan sitoutuneet, arvoverkkopohjaisesti toimivat yritykset ovat ekosysteemimme kehityksen kannalta tärkeimmät resurssit.

Toiminnan painopisteet pähkinänkuoressa

Arktisten geotieteiden tutkimus- ja rahoitusmarkkinoiden etsiminen

Arktisten geotieteiden teknologisten sovellusten ja rajapintojen etsiminen

Yritysten T&K -tarpeiden ja aihioiden tunnistaminen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu

T&K -organisaatioiden tutkimusosaamisen hyödyntäminen yrityksissä

Tutkimukset ja hankkeet

Indika − Indikaattorimineraalien automatisoitu tunnistaminen kriittisten mineraalien etsinnässä

Indika-projektin tarkoituksena on tutkia ja kehittää indikaattorimineraalien käyttöä kriittisten mineraalien ja metallien etsinnässä. Tähän kuuluu näytteiden esikäsittelyn, kentällä tehtävien analyysien ja uusien automatisoitujen tunnistusmenetelmien yhteiskäyttöön pohjautuvan tutkimuskonseptin kehittäminen. Tavoitteena on edistää erityisesti korkean teknologian tuotteiden valmistuksessa tarvittavien kriittisten mineraalien ja metallien tuotannon omavaraisuuden nostamisesta EU:n alueella.

Projektissa hyödynnetään olemassa olevaa Pohjois-Suomen tutkimus- ja osaamisverkostoa sekä edistetään malminetsintää ja kaivosalueiden uusiokäyttöä sekä digitaalista tietojen keruuta ja hallintaa. (GTK, Lapin AMK, Oulun yliopisto)


Arktinen älykäs kaivosklusteri – Arctic Smart Mining Cluster AMIC

Kaivannaistoiminnalla on merkittävä rooli Lapin ja Pohjois-Karjalan alueiden taloudelle. Alueiden kaivannaistalouden hyöty voidaan maksimoida vain, jos kestävä kehitys sekä ympäristölliset ja sosiaaliset reunaehdot otetaan huomioon. Lapin Arktisen erikoistumisen ohjelmassa on yhtenä painopisteenä arktisten luonnonvarojen jalostaminen ja toimintakärkenä on ”Uusi kestävä arktinen teollisuus ja kaivokset”. Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttamiseksi Lapissa luotiin alueellisia klustereita, jotka kokoavat yhteen monialaiset yhteistyötahot edistämään Lapille tärkeiden alojen kehitystä. Kaivannaistoiminta globaalina toimintana on integroinut Lapin alueena osaksi kansainvälistä toimintaympäristöä ja myös osaksi EU:n teollisuuspolitiikkaa. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmassa painotetaan kivi- ja kaivannaisklusterin kehittymistä, jota tuetaan mm. Kaivannaisalan kehittämishankkeella, jonka tavoitteena on tukea maakunnan pk-yritysten kasvua ja pyrkimyksiä päästä mukaan kaivannaisteollisuuden kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja konsortioihin.

Arktinen älykäs kaivosklusteri (Arctic Smart Mining Cluster AMIC) rakennetaan edistämään Lapin ja Pohjois-Karjalan kaivannaisalan TKI- ja yritystoimijoiden verkostoitumista ja integroitumista KV-kentällä muihin EU:n kaivannaisalueisiin. Alueen TKI-toimijat (GTK, LapinAMK, LaY) ja kehittämisyhtiöt (Kemin Digipolis Oy, Josek Oy) pyrkivät AMIC-hankkeessa luomaan ylimaakunnallisia kaivannaistoimijoiden verkostoja, jotka voivat yhdessä kehittää alan toimintaa ja osallistua EU-tason konsortioihin. Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin, jotka ovat (1) Kaivannaisalan TKI-toiminnan kehittäminen, (2) Kaivannaistoiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja (3) EU-tason alueyhteistyön kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on yhteistyöverkoston ja kaivannaisalan klusterin luominen yli maakuntarajojen Lapin ja Pohjois-Karjalan alueille, verkostoituminen laajemmin kaivannaisalan toimijoihin ja projektikonsortioihin Euroopassa sekä kaivannaisalan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja tunnettuuden lisääminen. (GTK, Lapin AMK, Lapin yliopisto, Digipolis, JOSEK)


Lisää tutkimusprojekteista:
GTK
Sodankylän geofysiikan observatorio
Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus
Paikkatietokeskus
Lapin AMK

Kansalaisen maastotietokanta (KMTK-Kansa)

KMTK-Kansa on pilottiprojekti, joka selvittää joukkoistamisen mahdollisuuksia Kansallisen maastotietokannan tiedonkeräyksessä. Kansalaisille tehdään käyttöliittymä, johon he voivat kirjata omaa tietoaan näkyväksi kartan päälle ja julkiseksi kaikille.
Projektissa selvitetään, voiko joukkoistaminen tuottaa käyttökelpoista tietoa Kansalliseen maastotietokantaan jatkuvasti ja pystytäänkö näin parantamaan kohteiden ajantasaisuutta ja laatua. Projektissa siis luodaan ja testataan käytännössä joukkoistetun tiedonkeräyksen konsepti Kansallisen maastotietokannan ylläpidossa. (Paikkatietokeskus)


Stormwinds

Strateginen ja operationaalinen riskinhallinta talviajan meriliikenteessä -projektin tavoitteena on merikuljetusten häiriöiden ja onnettomuuksien ekologisten riskien operationaalinen ja strateginen hallinta Pohjanmerellä. Projektia rahoittaa EU:n BONUS-ohjelma. (Paikkatietokeskus)


VORIC

Tekesin Arktiset meret -ohjelman rahoittama kaksivuotinen tutkimushanke, koordinaattorina IL. Jo päättyneen projektin tavoitteena oli esimerkiksi tukea globaaliin käyttöön soveltuvia tiedonsiirtotekniikoita, jotka soveltuvat jää-, meri- ja sääolosuhteisiin. (Paikkatietokeskus)


GNSS-sää

Esiselvityshanke, jossa kartoitetaan keskeisten toimijoiden (esim. liikenne- ja pankkisektori, energiaverkosto) tarve satelliittipaikannuksen käytettävyyspalvelulle. (Paikkatietokeskus)


Arctic SDI

Arctic SDI on arktisen alueen paikkatietoinfrastruktuurin rakentamiseen tähtäävä projekti. Mukana hankkeessa Norjan, Tanskan, Ruotsin, Suomen, Islannin, Venäjän, Kanadan ja USAn karttalaitokset. Tavoitteena on saada useiden tuottajien kartta- ja muut paikkatietoaineistot yhdestä pisteestä helposti käyttöön. MML on mukana hankkeen Boardissa (pääjohtaja) ja useissa työryhmissä. MML vastasi myös hankkeen geoportaalin tekemisestä Oskari-alustalle. (Paikkatietokeskus)


Gravlaser

Tutkimushankkeen tavoitteena on syventää tietoa Etelämantereen lumi- ja jääympäristön sekä kivikehän vuorovaikutuksesta. Samalla halutaan parantaa maailmanlaajuisia ennusteita nykyisestä ja tulevasta merenpinnan noususta. Hankkeessa tehdään muun muassa painovoimamittauksia Etelämantereella ja kehitetään uusia sinne soveltuvia laserkeilausmenetelmiä. Tutkimus pyrkii parantamaan nykyisiä maannousumalleja, arvioita Etelämantereen jäämassabalanssista ja ennusteita Etelämantereen osuudesta merenpinnan nousuun. (Paikkatietokeskus)


Arctic-PNT: Arktinen navigoinnin ja paikannuksen innovaatioympäristö

Snowbox – Arctic PNT Innovation Platform -hankkeessa tutkitaan paikannuksen ja navigoinnin haasteita arktisessa älyliikenteessä. Testit toteutetaan Lappiin tielle E8 rakennetussa SNOWBOXissa, joka on älykkään liikenteen testausympäristö (Liikenneviraston Aurora-projekti). Euroopan avaruusjärjestön rahoittaman projektin tulosten perusteella voidaan antaa Snowbox-infrastruktuurin kehittäjille suosituksia, jotka mahdollistavat autonomisten ajoneuvojen tarkan paikannustiedon optimoinnin erittäin vaativassa arktisessa ympäristössä. (Paikkatietokeskus)


 

Arctic Geoinvest - palveluverkosto

Arctic Geoinvest - Arctic Geoinvest

Toiminnan fokusalueet

Hankkeen pääkohdat - Arctic Geoinvest 2

Innovaatioaihioiden tunnistaminen

Toimintamme keskiössä ovat arktisten geotieteiden ja niitä tukevien alojen innovaatiotoiminnan aktiivinen seuranta ja kaupallistamispotentiaalia omaavien uusien ideoiden tunnistaminen ja edistäminen.

Hankkeen pääkohdat - Arctic Geoinvest 1

Verkostot

Arctic Geoinvestin kautta pääset verkostoitumaan sekä toisten yritysten että tutkimustoimijoiden kanssa. Toimintamallimme perustuu vahvasti verkostomaiseen tekemiseen. Laaja verkosto koostuu kansallisista ja kansainvälisistä yritys- ja tutkimustoimijoista sekä mm. rahoittajatahojen edustajista.

Hankkeen pääkohdat - Arctic Geoinvest

Tuki tutkimus- ja innovaatiohankkeiden rahoitushakuihin

Business Finlandin rahoitus auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan vientimarkkinoilla. Tekes rahoittaa myös tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja kehitystyötä yritysten kanssa.

 

Yhteistyössä